Постановление Таллинского городского собрания от 20.12.2012 за номером 30 «Об оплате парковки и платной публичной парковочной зоне в Таллине»

Сегодня я решил опубликовать в блоге постановление Таллинского городского собрания за номером 30, принятое 20 декабря 2012 года и определяющее границы, условия и тарифы парковки в городе Таллине. Отмечу, что это постановление новое и вступает в силу с 01.01.2013.

Ну, а старое постановление о парковке, действовавшее в городе до последнего времени, с наступлением нового года, само собой, свою силу потеряет. Учитывая это, я искренне надеюсь, что публикация текста в моем блоге в будущем сможет пригодиться кому-то из таллинских автомобилистов и гостей города и, может быть, даже поможет избежать штрафа, которые так любят раздавать направо и налево таллинские власти.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn
20. detsember 2012 nr 30

Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 187 lõigete 1 ja 2 ning § 188 lõike 8 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna linna avalikul parkimisalal tasuline valveta parkimise ala (edaspidi avalik tasuline parkimisala), mille piires parkimisel peab mootorsõidukijuht maksma kohaliku maksuna parkimistasu mootorsõiduki ja selle haagise eest.
(2) Määrusega kehtestatakse avalikul tasulisel parkimisalal kehtivad parkimistasu määrad, parkimistasu maksuvabastuste ning maksusoodustuste taotlemise ja andmise kord, viivistasu otsuse määramise alused ja viivistasu määrad, määratakse kindlaks maksuhalduri tegevuse ning vaidemenetluse alused.
(3) Määruses kasutatakse mõisteid maksukorralduse seaduses, kohalike maksude seaduses, teeseaduses ja liiklusseaduses toodud tähenduses.
(4) Määruses ette nähtud menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, kui maksukorralduse seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 2. Maksuobjekt
Maksuobjekt on avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõiduk ja selle haagis. Mootorsõiduki ja selle haagise parkimisel peab mootorsõiduki juht parkimistasu maksma nii sõiduki kui ka haagise eest.

§ 3. Maksukohustuslane
Maksukohustuslane on mootorsõiduki juht, kes pargib mootorsõiduki ja selle haagise avalikul tasulisel parkimisalal liiklusseaduse nõuete kohaselt.

§ 4. Parkimistasu maksmine
(1) Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast mootorsõiduki ja selle haagise parkimise alustamist.
(2) Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest, kui Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet) ei ole liikluskorraldusvahendiga kehtestanud pikemat aega.
(3) Parkimisõigust tõendav dokument, parkimiskell või kirjalik teade parkimise algusaja kohta peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nähtavale kohale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada parkimisaja algus või dokumendi kehtivus.
(4) Haagise parkimisel peab parkimisõigust tõendav dokument olema paigaldatud haagise tiislile nii, et oleks võimalik tuvastada parkimisaja algus või dokumendi kehtivus.
(5) Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil parkimistasu maksmise kontrollijale nähtavalt ja arusaadavalt teada andnud, tekib mootorsõiduki juhil parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest.
(6) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna mootorsõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.
(7) Mobiilside- või parkimisoperaatori kaudu parkimistasu tasumisel tuleb mootorsõiduki juhil juhinduda teenust pakkuva mobiilside- või parkimisoperaatori juhistest.

§ 5. Parkimistasu maksmist tõendavad dokumendid
(1) Parkimistasu maksmist ja parkimisõigust tõendab:
1) nõuetekohaselt märgistatud ühekordne parkimispilet;
2) parkimisautomaadi pilet;
3) elektrooniline parkimispilet;
4) parkimise perioodipilet;
5) maksuhalduri kinnitus parkimistasu maksmise kohta;
6) mobiilside- või parkimisoperaatori kinnitus mootorsõiduki parkimise kohta parkimistsoonis.
(2) Lõike 1 punktides 3-6 nimetatud parkimistasu maksmist tõendavad dokumendid on elektroonilised, lõike 1 punktis 4 nimetatud dokument võib olla ka paberkandjal.

§ 6. Avalik tasuline parkimisala
(1) Avalik tasuline parkimisala on Tallinna linna haldusterritooriumil asuv avalik tee või selle osa, kus parkimine ei ole keelatud ja mis piirneb Tallinna lahe, Kalasadama tänava, Põhja puiestee, Kotzebue tänava, Kopli tänava, Telliskivi tänava, raudtee, Filtri tee, Odra tänava, K. Türnpu tänava, J. Vilmsi tänava, Gonsiori tänava, Rohelise aasa, L. Koidula tänava, J. Poska tänava, Narva maantee, Bensiini tänava, Pikksilma tänava ja Tallinna lahega ning asub Merivälja tee 1c ja 1e parkla piires. Avaliku tasulise parkimisala skeem on esitatud määruse lisas 1.
(2) Avalikku tasulist parkimisala piiravad tänavad kuuluvad tasulisse parkimisalasse täies ulatuses.
(3) Avalik tasuline parkimisala on jaotatud järgmisteks tsoonideks:
1) kesklinna tsoon (välja arvatud südalinna ja vanalinna tsoon) – piirneb Tallinna lahe, Kalasadama tänava, Põhja puiestee, Kotzebue tänava, Kopli tänava, Telliskivi tänava, raudtee, Filtri tee, Odra tänava, K. Türnpu tänava, J. Vilmsi tänava, Gonsiori tänava, Rohelise aasa, L. Koidula tänava, J. Poska tänava, Narva maantee, Bensiini tänava, Pikksilma tänava ja Tallinna lahega;
2) südalinna tsoon – piirneb Vabaduse väljaku, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Tõnismäe, Pärnu maantee, Liivalaia tänava, Pronksi tänava, Jõe tänava, Ahtri tänava, Mere puiestee, Viru väljaku, Pärnu maantee ja Vabaduse väljakuga;
3) vanalinna tsoon – piirneb Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljaku, Pärnu maantee, Viru väljaku, Mere puiestee, Rannamäe tee ja Toompuiesteega;
4) Pirita tsoon – asub Merivälja tee 1c ja 1e parkla piires.
(4) Avaliku tasulise parkimisala vanalinna ja südalinna tsoone piiravad tänavad kuuluvad madalama maksumäära tsooni täies ulatuses, kui liikluskorraldusvahendiga ei ole tähistatud teisiti.
(5) Avalik tasuline parkimisala tähistatakse liikluskorraldusvahendiga.

§ 7. Parkimistsoonid T1 kuni T11
(1) Avalik tasuline parkimisala on jaotatud nii elanikele kui ka isikutele, kellele on antud käesoleva määruse alusel maksusoodustus, parkimistsoonideks T1 kuni T11. Parkimistsoonide T1 kuni T11 skeem on esitatud määruse lisas 2.
(2) Maksusoodustust omavad elanikud, ametiasutused ja muud isikud saavad õiguse parkida vastava parkimistsooni kõigil tänavatel ja aladel.
(3) Parkimistsoonid T1 kuni T11 piirnevad järgmiste tänavate ja aladega:
1) tsoon T1 – Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljak, Pärnu maantee, Väike-Karja tänav, Suur-Karja tänav, Vana turg, Vanaturu kael, Raekoja tänav, Raekoja plats, Voorimehe tänav, Pikk tänav, Nunne tänav ja Toompuiestee;
2) tsoon T2 – Rannamäe tee, Nunne tänav, Pikk tänav, Voorimehe tänav, Raekoja plats, Raekoja tänav, Vanaturu kael, Vana turg, Suur-Karja tänav, Väike-Karja tänav, Pärnu maantee, Viru väljak, Mere puiestee ja Rannamäe tee;
3) tsoon T3 – Toompuiestee, Tõnismägi, Pärnu maantee, Liivalaia tänav, Lembitu tänav, Teatri väljak, Estonia puiestee, G. Otsa tänav, Pärnu maantee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee ja Toompuiestee;
4) tsoon T4 – Pärnu maantee, G. Otsa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Pronksi tänav, Jõe tänav, Ahtri tänav, Mere puiestee, Viru väljak ja Pärnu maantee;
5) tsoon T5 – Tallinna laht, Kalasadama tänav, Põhja puiestee, Suur Rannavärav, Rannamäe tee, Mere puiestee, Ahtri tänav, Jõe tänav, Narva maantee, Bensiini tänav, Pikksilma tänav ja Tallinna laht;
6) tsoon T6 – Pronksi tänav, Gonsiori tänav, Roheline aas, L. Koidula tänav, J. Poska tänav, Narva maantee ja Pronksi tänav;
7) tsoon T7 – Pronksi tänav, Liivalaia tänav, Juhkentali tänav, Odra tänav, K. Türnpu tänav, J. Vilmsi tänav, Gonsiori tänav ja Pronksi tänav;
8) tsoon T8 – Liivalaia tänav, Pärnu maantee, raudtee, Filtri tee, Juhkentali tänav ja Liivalaia tänav;
9) tsoon T9 – Endla tänav, raudtee, Pärnu maantee, Tõnismägi, Toompuiestee ja Endla tänav;
10) tsoon T10 – Endla tänav, Toompuiestee, Tehnika tänav, Paldiski mnt, raudtee ja Endla tänav;
11) tsoon T11 – Põhja puiestee, Kotzebue tänav, Kopli tänav, Telliskivi tänav, raudtee, Paldiski maantee, Tehnika tänav, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur Rannavärav ja Põhja puiestee.
(4) Parkimistsooni jääb käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1-11 nimetatud tsooniga piirnev tänavalõik täies ulatuses.

§ 8. Tasulise parkimise aeg
(1) Mootorsõiduki ja selle haagise tasulise parkimise aeg avalikul tasulisel parkimisalal on:
1) kesklinna tsoonis – esmaspäevast reedeni kell 07.00-19.00, laupäeval kell 08.00-15.00, pühapäeval tasuta;
2) südalinna tsoonis – esmaspäevast reedeni kell 07.00-19.00, laupäeval kell 08.00-15.00, pühapäeval tasuta;
3) vanalinna tsoonis – ööpäevaringselt;
4) Pirita tsoonis ajavahemikul 15. maist 15. septembrini kell 10.00-22.00.

§ 8. Время платной парковки
(1) Время платной парковки автомобилей и их прицепов в публичной платной парковочной зоне:
1) в Центральной части города – с понедельника до пятницы с 07.00 до 19.00, в субботу с 08.00 до 15.00, в воскресенье бесплатно;
2) в Центральной части города с повышенной платой за парковку (Südalinn) – с понедельника до пятницы с 07.00 до 19.00, в субботу с 08.00 до 15.00, в воскресенье бесплатно;
3) в Старом города (Vanalinn) – круглосуточно;
4) в зоне Пирита в период с 15. мая по 15. сентября с 10.00 до 22.00.

§ 9. Maksumäärad
(1) Maksumäärad avalikul tasulisel parkimisalal mootorsõiduki parkimiseks on kehtestatud § 8 lõike 1 punktides 1-4 esitatud tsoonide järgi.
(2) Maksumäär iga alustatud parkimisminuti kohta on:
1) kesklinna tsoonis 0,017 eurot;
2) südalinna tsoonis 0,038 eurot;
3) vanalinna tsoonis 0,076 eurot;
4) Pirita tsoonis 0,012 eurot.
(3) Maksumäär ühe kuu kohta on:
1) kesklinna tsoonis 127,82 eurot;
2) südalinna tsoonis 223,69 eurot;
3) vanalinna tsoonis 287,60 eurot.
(4) Liikluskorraldusvahendil võib maksumäära näidata ühe tunni kohta.
(5) Ühekordse parkimispiletiga tasumisel arvestatakse tasutud parkimisaega parkimispiletil märgitud summa kohaselt.
(6) Makstud parkimistasu ei tagastata.

§ 10. Maksuvabastused
(1) Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht sotsiaalministri kehtestatud vormi kohase parkimiskaardi olemasolul;
2) juht kaherattalise mootorsõiduki parkimisel;
3) diplomaatilise esinduse sõidukid registreerimismärgiga seeriast CMD, CD ja AT.
(2) Taotluse alusel on parkimistasu maksmisest vabastatud:
1) Tallinna Linnavolikogu liige;
2) Tallinna Linnavalitsuse liige;
3) kesklinna tsoonis juht sellise sõiduki parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi heide (CO2-heide) on null grammi kilomeetri kohta;
4) Rahvusvahelise Olümpiakomitee egiidi all toimunud olümpiamängude võitja, kes elab Eesti Vabariigis ja kelle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister).
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 ja lõike 2 punktides 1-4 nimetatud isikud on parkimistasu maksmisest vabastatud ainult B-kategooria sõiduauto või neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki parkimisel.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik peab 14 päeva enne soovitud maksuvabastuse algust esitama transpordiametile taotluse, milles on taotleja nimi, kontaktandmed ja sõiduki registreerimisnumber.
(5) Õigust maksuvabastusele tõendab sellekohane dokument või mobiilside- või parkimisoperaatori elektrooniline kinnitus maksuvabastuse olemasolu kohta.
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetud isik kaotab õiguse maksuvabastusele, kui tema volitused Tallinna Linnavolikogu või Tallinna Linnavalitsuse liikmena on lõppenud.

§ 11. Maksusoodustus elanikule
(1) Elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on olnud vähemalt kaks kuud taotluse esitamisele vahetult eelnenud perioodil avaliku tasulise parkimisala piires, kelle elukoht taotluse esitamise ajal asub rahvastikuregistri andmetel avaliku tasulise parkimisala piires ja kelle nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana, on õigus saada elaniku maksusoodustust B-kategooria sõiduauto või neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki parkimiseks tema elukohale vastavas parkimistsoonis.
(2) Elukohale vastavaks parkimistsooniks loetakse määruse § 7 lõike 3 punktides 1-11 nimetatud parkimistsooni, mis vastab elaniku rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile. Juhul kui tänav on kahe või enama parkimistsooni piiriks, on elaniku parkimistsooni määramise aluseks elaniku elukoha aadressiks oleva hoone paaris või paaritu number.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul tasub elanik parkimise eest 38,35 eurot aastas (12 kuud).
(4) Elaniku maksusoodustuse saamiseks tuleb esitada transpordiametile taotlus, milles on taotleja nimi, rahvastikuregistrijärgne elukoht, elektronposti aadress ja mootorsõiduki registreerimisnumber.
(5) Transpordiamet teavitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut maksusoodustuse andmisest või selle andmisest keeldumisest seitsme päeva jooksul taotluse saamisest arvates.
(6) Teade elaniku maksusoodustuse andmise kohta edastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule tema taotluses toodud elektronposti aadressile. Kui adressaat ei kinnita elektrooniliselt edastatud teate kättesaamist viie päeva jooksul saatmisest arvates või tema elektronposti aadress ei ole teada, saadetakse teade isiku rahvastikuregistrijärgsele postiaadressile.
(7) Transpordiametil on õigus maksukohustuslase esitatud andmetes valeandmete ilmnemisel või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluse ära langemisel tunnistada kehtetuks elaniku maksusoodustus. Teade elaniku maksusoodustuse kehtetuks tunnistamise kohta edastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 6 toodud korras.
(8) Elaniku maksusoodustus antakse ainult ühe sõiduki parkimiseks tähtajaga üks aasta (12 kuud).
(9) Elaniku maksusoodustuse säilimiseks sõiduki vahetuse korral tuleb esitada transpordiametile viivitamata taotlus andmete muutmiseks.
(10) Elaniku maksusoodustus kaotab kehtivuse elaniku rahvastikuregistrijärgse elukoha muutumisel, kui uus rahvastikuregistrijärgne elukoht jääb avaliku tasulise parkimisala piirest välja. Teade elaniku maksusoodustuse kehtivuse kaotamise kohta edastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 6 toodud korras.
(11) Elaniku maksusoodustuse kehtetuks tunnistamise või kehtivuse kaotamise korral parkimistasu ei tagastata.

§ 12. Maksusoodustused ametiasutusele ja muule isikule
(1) Tallinna Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) on õigus korraldusega anda maksusoodustust kuni 100% B-kategooria sõiduauto või neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki parkimiseks järgmistele asutustele ja isikutele:
1) Tallinna linna asutusele ja linna osalusega äriühingule, sihtasutusele ja mittetulundusühingule, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik tööülesannete täitmise tõttu;
2) riigiasutusele, mis asub tasulisel parkimise alal, kui parkimine on vajalik tööülesannete täitmise tõttu ning riigiasutuse juures ei ole hoovi, siseõue või ei ole neis võimalik parkimist korraldada;
3) muule isikule lähtudes avalikust huvist.
(2) Maksusoodustuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada transpordiameti kaudu vähemalt 30 päeva enne soovitud maksusoodustuse algust taotlus, milles on taotleja nimi, postiaadress, elektronposti aadress ja sõiduki registreerimisnumber.
(3) Taotluse maksusoodustuse saamiseks vaatab läbi linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjon, mille moodustab ja mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjoni otsuse alusel esitab transpordiamet linnavalitsusele korralduse eelnõu parkimistasu maksusoodustuse andmise või maksusoodustuse andmisest keeldumise kohta.
(4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on maksusoodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Tallinna linna kohalike maksude võlgnevusi.
(5) Maksusoodustuse andmise otsustab linnavalitsus korraldusega, milles näidatakse soodustuse saaja, parkimistsoon, mille kohta soodustus antakse, soodustuse ulatus ja selle kehtivusaeg.
(6) Maksusoodustuse andmisel näidatakse lubatud parkimine:
1) vanalinna tsoonis;
2) kesklinna tsoonis;
3) südalinna tsoonis;
4) parkimistsoonis T1 kuni T11.
(7) Transpordiameti ettepanekul on linnavalitsusel õigus maksukohustuslase esitatud andmetes valeandmete ilmnemisel või käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud aluse ära langemisel anda välja maksusoodustuse kehtetuks tunnistamise korraldus.
(8) Maksusoodustuse kehtetuks tunnistamise korraldus edastatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud isikule tema taotluses esitatud elektronposti aadressile. Kui adressaat ei kinnita elektrooniliselt edastatud korralduse kättesaamist viie päeva jooksul saatmisest arvates või tema elektronposti aadress ei ole teada, saadetakse teade isiku postiaadressile.
(9) Maksusoodustuse andmise korralduse kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata.

§ 13. Viivistasu
(1) Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus), kui:
1) parkimistasu on maksmata;
2) tasutud parkimisaega on ületatud;
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud;
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud määruse §-s 4 sätestatu kohaselt;
5) parkimistasu on tasutud väiksema määra järgi.
(2) Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on maksukohustuslane vastutav kasutaja.
(3) Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb parkimisjärelevalvet teostavale ametiisikule, teine antakse mootorsõiduki juhile või haagise kasutajale või kinnitatakse mootorsõiduki ja selle haagise külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas edastatakse viie päeva jooksul mootorsõiduki ja selle haagise omanikule või kasutajale elektronposti aadressil, mille on mootorsõiduki või selle haagise omanik või vastutav kasutaja teatanud liiklusregistrile, liikluskindlustuse registrile, äriregistrile või rahvastikuregistrile. Kui viivistasu adressaat ei kinnita elektrooniliselt edastatud viivistasu otsuse kättesaamist viie päeva jooksul saatmisest arvates või tema elektronposti aadress ei ole teada, kohaldatakse viivistasu otsuse kättetoimetamisel maksukorralduse seaduse 4. peatükis sätestatut pärast seda, kui viivistasu ei ole laekunud mootorsõiduki juhile või selle haagise kasutajale esitatud või mootorsõiduki või selle haagise külge kinnitatud viivistasu otsuses märgitud tähtajaks.
(4) Viivistasu otsusesse märgitakse:
1) otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
2) selle asutuse nimetus, kelle nimel otsus tehakse, ja kontaktandmed;
3) kui otsuse on teinud eraõigusliku juriidilise isiku töötaja, siis eraõigusliku juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
4) otsuse tegemise koht, kuupäev ja kellaaeg;
5) mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;
6) otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
7) otsuse tegemise õiguslik alus;
8) määratud viivistasu;
9) viivistasu maksetähtaeg;
10) teade selle kohta, et otsus toimetatakse kätte mootorsõiduki omaniku või kasutaja elu- või asukoha aadressil;
11) sundtäitmise algatamise hoiatus otsuse täitmata jätmise korral;
12) otsuse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord;
13) maksekorraldus koos pangakonto numbri ja viitenumbriga.
(5) Kui mootorsõidukit ja selle haagist ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödumisel teha uus viivistasu otsus.
(6) Mootorsõiduki omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmetele mootorsõiduki või selle haagise omaniku või kasutaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress.
(7) Viivistasu määr on:
1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-4 nimetatud juhtudel 31 eurot;
2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud juhul 15 eurot.
(8) Viivistasu määramise aegumisel kohaldatakse maksukorralduse seaduses sätestatut.
(9) Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki omanikule või vastutavale kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.
(10) Viivistasu õigeaegse ja korrektse laekumise tagamiseks on viivistasu maksjal kohustus maksekorralduse täitmisel märkida viivistasu saaja, pangakonto number ja viitenumber ning selgituses ära tuua viivistasu otsuse number.
(11) Viivistasu laekub linna eelarvesse.
(12) Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.
(13) Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib maksuhaldur esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.

§ 14. Maksuhaldur
(1) Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostab maksuhaldurina transpordiamet vastavalt oma põhimäärusele.
(2) Linnavalitsus võib Tallinna Linnavolikogu nõusolekul majandusliku otstarbekuse kaalutlusel halduslepingu alusel parkimistasu maksmise korraldamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellele laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.
(3) Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.
(4) Maksuhalduri volitused on transpordiameti järgmistel ametiisikutel:
1) juhataja asetäitja;
2) linnatranspordi osakonna juhataja;
3) linnatranspordi osakonna vaidemenetluse peaspetsialist;
4) linnatranspordi osakonna andmetöötluse vanemspetsialist;
5) linnatranspordi osakonna andmetöötluse spetsialist;
6) jurist.
(5) Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksukohustuslase poolt tasumata maksuvõla. Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses ja täitemenetlust reguleerivates õigusaktides ette nähtud korras.

§ 15. Vaidemenetlus
(1) Maksukohustuslane, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.
(2) Maksukohustuslasel on õigus vaidlustada ka:
1) viivitust;
2) tegevusetust;
3) muid maksuhalduri toiminguid.
(3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse transpordiametile, kaebuse maksuhalduri haldusakti või toimingu peale võib esitada Tallinna Halduskohtule.
(4) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast arvates.

§ 16. Rakendussätted
(1) Enne määruse jõustumist väljastatud soodusload ja kaardid kehtivad neis märgitud kuupäevani.
(2) Kehtetuks tunnistatakse järgmised Tallinna Linnavolikogu määrused:
1) Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrus nr 9 „Parkimistasu kehtestamine”;
2) Tallinna Linnavolikogu 14. augusti 2003 määrus nr 43 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine”;
3) Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2003 määrus nr 68 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine”;
4) Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 2004 määrus nr 22 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine”;
5) Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrus nr 46 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine”;
6) Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2005 määrus nr 7 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”;
7) Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2005 määrus nr 36 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”;
8) Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrus nr 42 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”;
9) Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrus nr 67 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”;
10) Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määrus nr 23 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”;
11) Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määrus nr 56 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”;
12) Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009 määrus nr 10 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”;
13) Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 45 „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” § 1;
14) Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine” § 2;
15) Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2011 määrus nr 3 „Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” muutmine”.
(3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

Оставьте комментарий